Atemag und Oertli kooperieren bei Aggregatentwicklung

Nierówności nie są już problemem

GDP24.pl

Firma ATEMAG opracowała innowacyjne agregaty pływające, które są niezbędnymi uchwytami narzędziowymi stosowanymi w maszynach CNC do obróbki różnych materiałów z nierównościami, wahaniami grubości
oraz miękkich.

Niemiecka firma ATEMAG z  Hofstetten w Badenii-Wirtembergii to wiodący kon-struktor i producent agregatów i akceso-riów do maszyn CNC. W jej ofercie znaleźć można trzy linie produktowe agregatów: Smart Line, Function Line i  Ultra Line. W  grupie Function Line znaleźć można między innymi szeroką gamę pływających agregatów CNC, które można stosować w  różnych procesach obróbki, takich jak wiercenie, frezowanie, szlifowanie, pole-rowanie i piłowanie. Na szczególną uwagę zasługują dwa z nich: Soft Touch Pro i Soft Touch One. Z kolei należący do tej samej rodziny agregat tnący Soft Cutter Pro to specjalistyczne narzędzie przeznaczo-ne do zwiększania możliwości maszyn CNC, szczególnie do precyzyjnego cięcia materiałów miękkich. Agregat ten cha-rakteryzuje się zaawansowaną techno-logią, która umożliwia dokładne precy-zyjne i  wydajne cięcie nożem i  ostrzem różnych miękkich materiałów.

Specyficzne wymagania klientów są rozwiązywane indywidualnie
Agregaty pływające są niezbędnymi uchwytami narzędziowymi w  maszy-nach CNC do obróbki różnych materiałów z  nierównościami i  wahaniami grubości. Kopiały tego typu agregatów precyzyjnie wykrywają różnice wysokości i nierówno-ści obrabianego elementu i automatycznie je kompensują za pomocą zintegrowanego mechanizmu sprężynowego. Umożliwia to niezwykle precyzyjną obróbkę, z zachowa-niem jednakowej głębokości otworów i fre-zowania, a  także zapewniając optymalne wykończenie krawędzi na całej powierzch-ni obrabianego elementu.
Soft Touch Pro oferuje dużą elastycz-ność w zakresie różnych możliwości zasto-sowania. Jest to możliwe dzięki wymien-nym czujnikom pomiarowym i adapterom narzędziowym, co pozwala na stosowanie różnych narzędzi o  różnej długości bez konieczności ponownej ich kalibracji. W  standardowym wyposażeniu jednostki dostępne są dwa czujniki o różnej wysoko-ści, które można dostosować do narzędzi o różnych długościach. Ponadto opcjonal-nie dostępne są aż 82 różne urządzenia pomiarowe, co pozwala na dostosowanie agregatu do rodzaju materiału, powierzch-ni pomiarowej oraz szerokości i wysokości narzędzia. Ponadto wszystkie inne specy-ficzne wymagania klientów są rozwiązy-wane indywidualnie.

Agregat można elastycznie regulować w płaszczyźnie pionowej w zakresie do 10 mm. Na szczególną uwagę zasługuje prosta i szybka wymiana czujnika pomiarowego, możliwa dzięki praktycznemu zamkowi bagnetowemu. W odróżnieniu od produk-tów konkurencji, zmiana ta odbywa się bez żadnych problemów wraz ze zmianą narzędzia poprzez adapter ET, co dodatko-wo zwiększa elastyczność zastosowań na maszynie CNC.
Właściwy wybór to oszczędność czasu i pieniędzy
Pomimo innowacyjnej technologii zastoso-wanej w  agregatach Soft Touch Pro, tech-nicy z  firmy ATEMAG opracowali kolejny  pływający agregat o podobnej specyfikacji. Jest to Soft Touch One, który w przeciwień-stwie do Pro nie wymaga dużej liczby czuj-ników pomiarowych, ale nadal oferuje moż-liwość realizowania wielu standardowych aplikacji. Dzięki trwale zintegrowanemu wrzecionu narzędziowemu ER 32 i stałemu czujnikowi pomiarowemu, ten pływający agregat można produkować i  oferować po niższych kosztach. W porównaniu do wer-sji Pro oferuje on także bardzo duży zakres regulacji czujnika pomiarowego (aż do 70 mm). Technologia w  nim zastosowana za-pewnia również wysoką sztywność, która zapewnia stabilne prowadzenie i trzymanie narzędzia, a także wyjątkowo dokładne wy-niki obróbki również w przypadku.
Obydwa agregaty CNC posiadają tak-że precyzyjną regulację pozycjonowania kopiału i przy zastosowaniu narzędzi od- powiedniej jakości gwarantują optymalne wyniki obróbki.

Planowane zastosowania i  operacje obróbcze ostatecznie określają, która jednostka jest właściwa dla konkretnego użytkownika. Soft Touch One jest szcze-gólnie korzystna i  opłacalna w  przypad-ku spójnych zastosowań. Natomiast Soft Touch Pro jest bardziej opłacalna przy zróżnicowanych obróbkach, gdy sonda pomiarowa wymaga częstszej wymiany. Obydwa agregaty mają swoje mocne stro-ny i spełniają odmienne wymagania. Wła-ściwy wybór może zaoszczędzić zarówno koszty, jak i czas.
Rozszerzone możliwości obróbki
Z  kolei wprowadzenie agregatu tnącego Soft Cutter Pro dodatkowo zwiększyło możliwości maszyn CNC, umożliwiając precyzyjne cięcie miękkich materiałów, takich jak płyty z  elastycznych materia-łów o  grubości do 150 mm. Agregat ten otwiera nowe możliwości, umożliwiając firmom obróbkę miękkich materiałów z tym samym poziomem precyzji i wydaj-ności, co materiałów twardszych. Dzię-ki niemu firmy mogą przenieść zlecone wcześniej na zewnątrz zadania cięcia do swojego zakładu, eliminując potrzebę ko-rzystania z zewnętrznych usługodawców lub dodatkowych systemów cięcia. To nie tylko obniża koszty, ale także usprawnia proces produkcyjny.

Ponadto zastosowanie Soft Cutter
Pro zapewnia bardziej precyzyjne cięcie w porównaniu do wykonania ręcznego, co przekłada się na wyższą jakość gotowych produktów. Dodatkowo, dzięki możliwo-ści obróbki szerszej gamy materiałów na jednej maszynie CNC, firmy mogą zwięk-szyć swoją wydajność i  wszechstronność, poszerzając tym samym swoje możliwości i  potencjalnie pozyskując nowych klien-tów lub projekty. Ogólnie rzecz biorąc, jest to znaczący postęp w technologii CNC do zastosowań w obróbce drewna.
Ruch obrotowy napędu przetwarza-ny jest na precyzyjne ruchy oscylacyj-ne narzędzia w  górę i  w  dół z  amplitudą  2 mm. Prędkość obrotowa wynosząca 6000 obr./min, pozwala uzyskać często-tliwość cięcia na poziomie 150 Hz, dzięki czemu jest ono wykonywane z  dużą wy-dajnością i  dokładnością. Zintegrowane urządzenie dociskowe utrzymuje cięty materiał w dokładnej pozycji obróbki.
Przy całkowitej wysokości ok. 200 mm, kompaktowy agregat tnący bezpro-blemowo integruje się z  istniejącymi ma-szynami CNC i może być przechowywany w zmieniaczu narzędzi. Dzięki możliwości mocowania ostrzy o  długości do 150 mm (w uchwycie Weldon dla ostrzy o średnicy trzonka 6 mm) zapewnia wysoki stopień elastyczności w operacjach cięcia materia-łów o różnej grubości.
Przed wprowadzeniem agregatów  Soft Cutter Pro, systemy napędzane żonym powietrzem były normą. Jednak powietrze dostarczane do maszyny zmie-niało się pod względem objętości i ciśnie-nia, co prowadziło do niespójnych często-tliwości ruchów tnących, a tym samym do gorszych wyników cięcia. Przy technolo-gii zastosowanej w  Soft Cutter Pro, czyli napędzie mechanicznym uzyskano stałą, stabilną częstotliwość, co gwarantuje spójny i doskonały wzór cięcia.
Agregat tnący Soft Cutter Pro spraw-dza się w  różnych gałęziach przemysłu. W przemyśle opakowaniowym umożliwia precyzyjne cięcie materiałów kartono-wych i piankowych, natomiast w przemy-śle meblarskim służy np. do cięcia filcu, tkanin czy skóry. W  branży lekkiego bu-downictwa okazuje się niezwykle wszech-stronna i umożliwia cięcie materiałów wy-pełniających o  strukturze plastra miodu, stosowanych np. w  drzwiach. Różnorod-ność możliwych zastosowań sprawia, że Soft Cutter Pro jest niezawodnym narzę-dziem dla firm z różnych branż.
Jest to jednostka, która może być sto-sowana na wszystkich typach maszyn CNC. Ponieważ nóż agregatu tnącego jest zawsze pozycjonowany i przesuwany wraz z krawędzią tnącą, ATEMAG zaleca stosowanie go na maszynach CNC, posia-dających co najmniej cztery osie. Nato-miast w  maszynach lub robotach pięcio-osiowych może on wykonywać również operacje cięcia pod kątem.  

Ausspitzaggregat - Ausspitzen von Radien auf Abbundanlagen

BM - Ausgabe 06/2024

Atemag und Oertli kooperieren bei Aggregatentwicklung

Vom Runden zum Eckigen

Das exakt eckige Ausarbeiten von rund gefrästen Aussparungen auf dem Bearbeitungszentrum ist gerade bei kleinen Ausschnitten eine knifflige Aufgabe. Die Lösung bietet ein spezielles, von Atemag im Auftrag von Oertli entwickeltes Ausspitzaggregat zum maschinellen Ausspitzen von Radien in kleinsten Ausschnitten. Das CNC-Aggregat wurde für die Bearbeitung von Weich- und Harthölzern, Leimbinder und Brettsperrholzplatten konzipiert und löst eine bisherige Herausforderung im Holzbearbeitungsprozess automatisiert auf CNC-Abbundanlagen sowie Portalbearbeitungsmaschinen. Das Aggregat, das sowohl für 4-Achsmaschinen als auch für 5-Achsmaschinen geeignet ist, zeichnet sich durch einen robusten Aggregatekörper mit einem hohen und massiven Stahlgehäuse aus. (hf)

Zurück